Semalt SMM-de haýsy ýalňyşlyklardan gaça durmalydygyňyzy aýdýar

Müşderiler 2017-nji ýylda işewür guramalaryň sosial ulgamlar arkaly yzygiderli aragatnaşyk saklamagyna garaşýarlar. Şeýle-de bolsa, köp sanly elektron söwda kompaniýalary müşderileri özüne çekmekde we saklamakda sosial mediany mahabatlandyrmagyň we Gözleg motory optimizasiýasynyň (SEO) täsirliligine üns bermeýärler.

Semalt” -yň Müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jek Miller, sosial media marketing kampaniýalaryny amala aşyranda guramalaryň goýberýän üç sany esasy ýalňyşlygyny görkezýär.

1. Netijeli strategiýasyz kampaniýa başlamak

Onlaýn marketing strategiýasyny gowulandyrmak üçin sosial media maksatlaryny ösdürmek möhümdir. Sosial media marketinginiň birnäçe maksady bolup biler. Bir maksat, maksatly müşderileriň arasynda marka habardarlygyny ýokarlandyrmak bolup biler. Sosial media marketinginiň ýene bir maksady, müşderi goldaw hyzmatlaryny hödürlemek üçin sosial ulgamlary ulanmak bolup biler. Gowy sosial media strategiýasy, işiň maksatly müşderiler bilen özara täsirini ýokarlandyrýan birnäçe maksady birleşdirýär. Netijeli strategiýanyň gowy sosial ulgam platformasy bar.

Moda ýa-da durmuş önümleri we hyzmatlary bilen meşgullanýan kärhanalara “Pinterest” ýa-da “Instagram” sosial ulgam platformalaryny ulanmak maslahat berilýär. “Pinterest” müşderilere onlaýn önümleri ýa-da hyzmatlary satyn almaga mümkinçilik berýän elektron söwda funksiýasyna eýedir. Hünär önümlerini we özüňiz ýerine ýetirýän hyzmatlary hödürleýän bölek satyjylar, wideo paýlaşmak mümkinçilikleri sebäpli YouTube we Facebook platformalaryny ulanmalydyrlar. Bir iş üçin sosial ulgam saýtlaryny tanatmak möhümdir.

Sosial mediany e-poçta bilen ýatlamak, sosial media saýtlaryny maksatly müşderilere tanatmak üçin täsirli çemeleşme. Anotherene-de bir gowy mahabatlandyryş SEO çemeleşmesi, iş web sahypasyna sosial media baglanyşyklaryny goýmagy göz öňünde tutýar.

2. Diňlemezlik we jogap bermek

Müşderiler elmydama işewür guramalar tarapyndan hödürlenýän önümler we hyzmatlar barada teswir berýärler. Kompaniýanyň ýolbaşçylary üçin ünsli bolmak möhümdir. Müşderi bilen aragatnaşyk saklamak üçin ulanyp boljak birnäçe gural bar, mysal üçin, Sosial ýatlama we Hootsuite. Şeýle-de bolsa, mümkinçilikleri çäklidir. Şonuň üçin ulanyjylaryň ýazan islendik ýazgylaryna iş jogap bermeli.

“Facebook”, maksatly müşderileriň habarlaryna netijeli jogap bermäge mümkinçilik berýän sosial media platformasydyr. Hyzmatlar we önümler berlende kompaniýalar birnäçe kynçylyklary başdan geçirýärler. Sosial ulgamlar kärhanalara iş amallaryndaky kynçylyklar ýa-da kynçylyklar barada müşderilere habar bermäge mümkinçilik berýär.

3. Synaglardan saklamak

Sosial ulgamlaryň amallary bilen synag etmek möhümdir. Bu kärhana müşderiler bilen işleşmegiň innowasion usullaryny ulanyp biler. Göni wideo “Facebook” we “Instagram” -da bar. Kompaniýanyň işgärleri bilen müşderileriň arasynda real wagt aragatnaşygyny gowulandyrýar. Kompaniýa, göni wideo aýratynlygy arkaly maksatly diňleýjilere täze önüm barada habar berip biler.

Şeýle hem, kärhanalar “Facebook” önümini mahabatlandyryş kampaniýalary üçin göni ýaýlymdan peýdalanyp bilerler. Göni ýaýlym interaktiw we dogry SEO açar sözlerini ulanýanlygy sebäpli uly tomaşaçylary özüne çekýär. Sosial media ulanyjylaryna sorag bermek we düşündiriş gözlemek mümkinçiligi berilýär. Göni ýaýlym sessiýasy, esasanam müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak ugrunda müşderilerden öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Amalyňyzda SEO-ny durmuşa geçirmek sosial media marketing tagallalaryny gowulaşdyryp biler. SEO hünärmenleri sosial media ýazgylarynda täsirli açar sözleri ulanyp bilerler. Müşderiler önümiň ýa-da hyzmatyň netijeliligi barada degişli maglumatlary bolan ýazgylara çekiler.

mass gmail